Spotkania informacyjne dla przyszłych Beneficjentów.

Pracownicy Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” spotkali się  z mieszkańcami obszaru LSR.  W dniach 6-8 grudnia 2016r., podczas otwartych spotkań społeczność lokalna została poinformowana o zaplanowanych działaniach oraz możliwościach pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spotkania skierowane były w szczególności do mieszkańców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, przedstawicieli instytucji kultury oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z obszaru LGD – Kanał Augustowski. Spotkania zostały zorganizowane  z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji. Sale, które zostały wybrane na spotkania były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych a wyświetlana prezentacja została przedstawiona z największą starannością doboru wypowiedzi tak, by treści przekazu były łatwe do zrozumienia i uniwersalne w odbiorze. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani jak przestrzegać zasad równości szans kobiet i mężczyzn realizując projekty UE.  Mieszkańcy mieli możliwość skonsultowania pomysłów na własne projekty i sprawdzenia czy spełniają one kryteria zgodności z LSR. Spotkania były owocne w spostrzeżenia mieszkańców dotyczące realizacji LSR, a słuszne uwagi płynące z ust i serc zebranych z pewnością pozwolą na lepsze wdrażanie zaplanowanych przedsięwzięć w życie. Wszelkie uwagi i wątpliwości mieszkańców LGD, w najbliższym czasie zostaną przedstawione odpowiednim Departamentom. Pracownicy Biura LGD przypomnieli również o możliwości skorzystania z indywidualnych porad dotyczących przygotowania i aplikowania wniosków. ...  czytaj więcej

Szkolenie Członków Zarządu i pracowników biura z zasad wdrażania LSR

Zarząd i pracownicy biura zebrali się 21 listopada 2016r. w sali konferencyjnej Hotelu Logos w Augustowie w celu szkolenia z Zasad wdrażania LSR.

Szkolenie przeprowadzone przez Pana Jarosława Rżanego miało na celu usystematyzowanie podstawowej wiedzy z zakresu realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022; m.in. głównych obowiązków wynikających z umowy ramowej oraz podstaw prawnych związanych z RLKS.

Analiza wartości wskaźników i zmian w interpretacji wytycznych wywołały żywą dyskusję wśród zgromadzonych osób. Skutkiem tych rozmów będą konsultacje społeczne, które odbędą się podczas spotkań otwartych z mieszkańcami gminy Płaska, gminy Augustów oraz miasta Augustów ...  czytaj więcej

Szkolenie pracowników biura z zasad udzielania doradztwa

Dnia 15 listopada w biurze LGD odbyło się szkolenie dla pracowników biura z zakresu zasad udzielania doradztwa wnioskodawcom.  

W oparciu o umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 zawartą z Województwem Podlaskim Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” prowadzi  bezpłatne usługi informacyjne i doradcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Podlaskiego na lata 2014-2020. ...  czytaj więcej

Umowa na wsparcie kosztów bieżących podpisana.

Umowa na wsparcie kosztów bieżących podpisana

13 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano umowę pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Wicemarszałków Województwa Podlaskiego Pana Macieja Żywno i Panią Annę Naszkiewicz a Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania  – Kanał Augustowski” reprezentowanym przez  Panią Elżbietę Pszczołę – Prezes Zarządu i  Panem Tomaszem Tomaszewskim – Członka Stowarzyszenia. ...  czytaj więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownik biura – na zastępstwo.

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko kierownik biura – na zastępstwo wybrana została Pani Agnieszka Bucewicz.

Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, bardzo dobrze napisała test kwalifikacyjny oraz zaprezentowała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.