KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

 W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia  „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” na lata 2014-2020 (LSR) Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.
Dokument wraz z proponowanymi zmianami dostępny jest w linku poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby informujemy, iż konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju odbywać się będą jedynie pisemnie.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 19 listopada 2020r. drogą elektroniczną na adres: biuro@lgd-kanal.augustow.pl lub pocztą na adres Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” ul. Nowomiejska 41 , 16-300 Augustów (decyduje data wpływu).

FORUM PODLASKICH LGD

W dniach 21-22.09.2020r. w Hotelu Warszawa w Augustowie odbyło się „Podlaskie Forum LGD – wymiana wiedzy i doświadczeń”. Przedstawiciele 12 Podlaskich Lokalnych Grup Działania, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wraz z ekspertami wzięli udział w konferencji w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem RLKS, jak też z zakresu rozwoju obszarów wiejskich poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej.

 W forum brało udział 47 uczestników będących pracownikami biur LGD,  członków Lokalnych Grup Działania z woj. Podlaskiego, jak też przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, MRiRW i ARiMR. Budowania kapitału społecznego oraz aktywizacji społeczności lokalnej była tematem przewodnim dwudniowej konferencji.

Zaplanowane w ramach operacji działanie przyczyniło się do wzrostu aktywności i zaangażowania społeczności wiejskiej na Podlasiu, pobudziło chęć do współpracy jak również przyczyniło się do wzmocnienia kapitału społecznego. Dzięki udziale w konferencji podczas której przedstawiciele i pracownicy LGD zdobyli niezbędną wiedzę do właściwej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność , ukierunkowanej na promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego pozytywnie wpływa na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przy bezpośrednim i szerokim udziale mieszkańców wsi. Konferencja stworzyła możliwość wymiany dobrych praktyk pomiędzy LGD i wzmocnieniu sieci współpracy. Lokalne Grupy Działania przez aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich przyczyniają się do kreowania rozwoju regionu

Operacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Informacja o wynikach naboru nr 9/2020 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 9/2020 z EFRR, TYP PROJEKTU 8: Projekty w zakresie infrastruktury społecznej:

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej:

Informacja o wynikach naboru nr 10/2020 Rewitalizacja małej skali

 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 10/2020 z EFRR, TYP PROJEKTU 9: – Rewitalizacja małej skali

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej:

 

Informacja o wynikach naboru nr 7/2020 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 7/2020 z EFS, typ projektu 10 –   Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej:

Informacja o wynikach naboru nr 6/2020 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS

 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 6/2020 z EFS, typ projektu 7- Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej: