Zakończenie naboru nr 8/2020

W dniu 8 maj 2020 r. zakończył się Nabór wniosków nr 8/2020 Ochrona bioróżnorodności i klimatu .
Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2020

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 11.05.2020 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2020 na operacje z zakresu typ projektu 6 – Programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.