Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 22.05.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 2/2019 na operacje z zakresu typ 7-  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków nr 1/2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z  prośbami o przedłużenie terminu naboru dokonano zmian na korzyść potencjalnych beneficjentów. Termin naboru wniosków nr 1/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 6  Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego  w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych

został wydłużony do

– 04.06.2019 r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS),

05.06.2019 r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji papierowej w biurze LGD.

Komunikat obowiązuje od 17 maja 2019 r.

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków nr 5/2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z  prośbami o przedłużenie terminu naboru dokonano zmian na korzyść potencjalnych beneficjentów. Termin naboru wniosków nr 5/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia na operacje realizowane w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

został wydłużony do

– 04.06.2019 r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS),

05.06.2019 r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji papierowej w biurze LGD.

Komunikat obowiązuje od 17 maja 2019 r.

Komunikat dotyczący naboru nr 4/2019 – typ 9 Rewitalizacja małej skali

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w treści ogłoszenia o naborze na skutek oczywistej omyłki zostały podane błędne informacje.
W związku z powyższym zmianie uległa treść ( III Sposób składania wniosku o dofinansowanie)
Było:
W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby LGD.
Jest:
W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do LGD.

Pozostała treść jest właściwa i nie ulega zmianie.
Komunikat obowiązuje od 08.05.2019r.

Komunikat dotyczący naboru nr 3/2019 – typ 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Komunikat dotyczący naboru nr 3/2019 – typ 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w treści załącznika nr 1 – Warunki udzielenia wsparcia do ogłoszenia o naborze na skutek oczywistej omyłki zostały podane błędne informacje.
W związku z powyższym zmianie uległa treść ( II Miejsce składania)
Było:
Wnioski w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w biurze Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski”, ul. Mickiewicza 1 ( Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4) 16-300 Augustów, w dniach trwania naboru tj. 04.01.2018r-19.01.2018r., od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00.

Jest:
Wnioski w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w biurze Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania-Kanał Augustowski”, ul. Mickiewicza 1 ( Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4) 16-300 Augustów, w dniach trwania naboru tj. 06.05.2019 r-21.05.2019 r., od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00.

Pozostała treść jest właściwa i nie ulega zmianie.
Komunikat obowiązuje od 08.05.2019r.

Komunikat dotyczący naboru nr 2/2019 – typ 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Komunikat dotyczący naboru nr 2/2019 – typ 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w treści ogłoszenia o naborze na skutek oczywistej omyłki zostały podane błędne informacje.
W związku z powyższym zmianie uległa treść ( III Sposób składania wniosku o dofinansowanie)
Było:
Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby LGD dokumentacji konkursowej w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż do 21 maja 2019 r. do godz. 15.00.
Jest:
Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia do biura LGD dokumentacji konkursowej w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż do 21 maja 2019 r. do godz. 15.00.
Pozostała treść jest właściwa i nie ulega zmianie.
Komunikat obowiązuje od 08.05.2019r.

Komunikat dotyczący naboru nr 5/2019 – typ projektu 4.

Komunikat dotyczący naboru nr 5/2019 – typ projektu 4. Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w treści załącznika nr 1 – Warunki udzielenia wsparcia do ogłoszenia o naborze na skutek oczywistej omyłki zostały podane błędne informacje.
W związku z powyższym zmianie uległa treść ( I Termin składania wniosków str. 7)
Było:
Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 07.05.2019 r. od godziny 8:00 do dnia 22.05.2019 r. do godziny 15:00 .

Jest:
Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w biurze LGD od dnia 07.05.2019 r. od godziny 8:00 do dnia 22.05.2019 r. do godziny 15:00

Pozostała treść jest właściwa i nie ulega zmianie.
Komunikat obowiązuje od 08.05.2019r.

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP 6 –Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych, Typ 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, TYP 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej i  TYP 9 – Rewitalizacja małej skali oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Typ 4- Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolne

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce: