Komunikat dotyczący naboru nr 2/2019 – typ 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Komunikat dotyczący naboru nr 2/2019 – typ 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w treści ogłoszenia o naborze na skutek oczywistej omyłki zostały podane błędne informacje.
W związku z powyższym zmianie uległa treść ( III Sposób składania wniosku o dofinansowanie)
Było:
Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby LGD dokumentacji konkursowej w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż do 21 maja 2019 r. do godz. 15.00.
Jest:
Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia do biura LGD dokumentacji konkursowej w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD) licząc od wysłania wniosku w formie elektronicznej lecz nie później niż do 21 maja 2019 r. do godz. 15.00.
Pozostała treść jest właściwa i nie ulega zmianie.
Komunikat obowiązuje od 08.05.2019r.

Komunikat dotyczący naboru nr 5/2019 – typ projektu 4.

Komunikat dotyczący naboru nr 5/2019 – typ projektu 4. Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w treści załącznika nr 1 – Warunki udzielenia wsparcia do ogłoszenia o naborze na skutek oczywistej omyłki zostały podane błędne informacje.
W związku z powyższym zmianie uległa treść ( I Termin składania wniosków str. 7)
Było:
Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w siedzibie LGD od dnia 07.05.2019 r. od godziny 8:00 do dnia 22.05.2019 r. do godziny 15:00 .

Jest:
Wnioski o udzielenie wsparcia w wersji papierowej (wraz z wersją elektroniczną, potwierdzeniem wydrukowania i oświadczeniem do LGD) przyjmowane będą w biurze LGD od dnia 07.05.2019 r. od godziny 8:00 do dnia 22.05.2019 r. do godziny 15:00

Pozostała treść jest właściwa i nie ulega zmianie.
Komunikat obowiązuje od 08.05.2019r.

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP 6 –Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych, Typ 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, TYP 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej i  TYP 9 – Rewitalizacja małej skali oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Typ 4- Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolne

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Targi turystyczne w Mińsku

 W dniach 2 – 6 kwietnia w Mińsku na Białorusi obywają się 22. Targi Turystyczne „Otdych”. Na wspólnym stoisku Polskiej Izby Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej swoją ofertę prezentowało województwo podlaskie, firmy z naszego regionu, a także LGD Kanał Augustowski. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem, wiele pytań dotyczyło Kanału Augustowskiego, możliwości przekraczania granicy i poznawania strefy Kanału. Ta sytuacja potwierdza podjęte przed kilkoma laty działania zespołu podlasko – grodzieńskiego ds. promocji Kanału i kreowania nowych produktów turystycznych. Do tego niewątpliwie przyczyniła się prezentacja zorganizowana w trakcie Targów dla przedstawicieli firm i władz lokalnych nowego transgranicznego szlaku rowerowego August Velo. Wspólne otwarcie sezonu turystycznego na Kanale Augustowskim 2019 oraz szlaku August Velo w Mikaszówce planowane jest na koniec kwietnia.

 

http://urzad.augustow.pl

Augustowska Pisanka

13 kwietnia 2019r w godzinach 10.00-14.00 przy APK – Rynek Zygmunta Augusta (Augustów) ozdabiamy największa wspólną pisankę 

Nie może zabraknąć i Ciebie!

Spotkanie ma charakter informacyjno – konsultacyjny, podczas którego mieszkańcy zostaną zapoznani z planowanymi działaniami LGD.. Możliwe będą również indywidualne konsultacje z mieszkańcami.

Konkurs z nagrodami:

Dodatkowo każda osoba, która ozdobi pisankę weźmie udział w losowaniu nagród. Należy jednak spełnić następujące wymagania:

1 Przyjdź i namaluj coś na Augustowskiej Pisance
2 Zrób zdjęcie podczas malowania lub przy pisance i wrzuć jako komentarz pod nasz post https://www.facebook.com/events/2662313237118728/
3 Zaproś do swojej akcji przynajmniej 3 osoby

Wśród osób które wezmą udział w akcji malowania pisanki rozlosujemy nagrody : gadżety, kubki naszego stowarzyszenia , książki )

ANKIETA

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej Państwa opinii w zakresie działań naszego Stowarzyszenia i dopasowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju do Państwa potrzeb. Informacje zebrane w trakcie badania ankietowego posłużą do wprowadzenia ewentualnych zmian w realizowanej LSR oraz funkcjonowaniu LGD.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=063787d1&&b=a8471def5&&c=a49da8d5

Bardzo prosimy o poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety, gdyż realizowana LSR ma służyć zaspokajaniu Państwa potrzeb i przyczyniać się do poprawy warunków życiowych na obszarze LSR.

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

dotyczący realizacji LSR oraz działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który stanowi uzupełnienie monitoringu (ewaluacji wewnętrznej) Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

Warsztat ma na celu bieżącą analizę procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR w roku 2018.

Warsztat odbędzie się dnia 26 lutego 2019r. (wtorek), o godz. 13.00 w Sali Augustowskich Placówek Kultury, przy ul. Rynek Zygmunta Augusta 9; 16-300 Augustów.

 Będziemy podejmować dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, ale będziemy również wdzięczni za uczestnictwo pozostałych członków Stowarzyszenia oraz naszych wnioskodawców. Im bardziej reprezentatywne będzie nasze grono, tym owocniejsze będą wnioski z warsztatów.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja o wynikach naboru nr 19/2018 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 19/2018 z EFS, TYP PROJEKTU 4: – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia:

– lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych

– protokół z posiedzenia Rady z dnia 08.01.2019r.

– protokół z posiedzenia Rady 12.12.2018

protokół z posiedzenia Rady (wersja archiwalna)

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej:

Wzór protestu