Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: TYP 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu, TYP 7 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego i TYP 9 – Rewitalizacja małej skali .

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Szkolenie Rady, Zarządu  i pracowników biura

W dniach 6, 7 i 16 grudnia 2019r.  członkowie Rady, członkowie Zarządu oraz pracownicy biura wzbogacili się o pakiet wiedzy z dziedziny wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej, oceny wniosków oraz monitoringu i ewaluacji. Firma Omikron, która przygotowała szkolenia i przeprowadziła je z największą starannością  w Sali APK przy Rynku Zygmunta Augusta w pełni sprostała wymaganiom. Każdy uczestnik szkolenia mógł teorię wcielić w praktykę i dzięki tak zorganizowanemu szkoleniu wiedza stała się bardziej przyswajalna. Wszelkie niejasności co do procedur wypełniania dokumentacji, potrzebnej podczas oceny wniosków zostały szczegółowo objaśnione. Zarówno pracownicy biura jak i członkowie Rady dzięki szkoleniu są gotowi do kolejnych ocen wniosków beneficjentów w nowym roku.

Szkolenia dla beneficjentów

17 i 27 grudnia 2019 roku odbyły się szkolenia dla mieszkańców obszaru LSR Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” przeprowadzone przez wieloletniego specjalistę w dziedzinie LGD i funduszy unijnych.

            Uczestnicy zostali zapoznani z materiałem dotyczącym Programów Aktywności Lokalnej oraz działań skierowanych do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

            Uczestnicy nabyli niezbędną wiedzę, jak też praktyczne umiejętności wypełniania dokumentacji konkursowej. Podczas zajęć wspólnie zastanawiali się nad sposobem wypełniania przykładowego wniosku. Burzliwe rozmowy nie ustawały nawet podczas przerw kawowych. Intensywna prace dotycząca produktu lokalnego została też przeprowadzona w Nettcie Drugiej, gdzie członkinie  Koła Gospodyń Wiejskich omówiły wszelkie nurtujące w tej dziedzinie kwestie z Prezesem LGD – Kanał Augustowski – Bogdanem Dyjukiem.  

            Choć nabór w wyżej wymienionych konkursach zostanie ogłoszony w roku 2020 dajemy możliwość i czas naszym potencjalnym beneficjentom na kompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz dopracowywanie pomysłów, a także czas na konsultacje ze specjalistami w danej dziedzinie.

Wiceminister sportu i turystyki Białorusi z wizytą w Augustowie

W czwartek 12 grudnia burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk spotkał się z delegacją z Białorusi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele obwodów grodzieńskiego, witebskiego i mińskiego na czele z wiceministrem Sportu i Turystyki Republiki Białorusi Michałem Portnoyem. Wizyta dotyczyła współpracy w obszarze turystyki z Białorusią.

 

Jednym z priorytetów współpracy Augustowa z innymi miastami czy regionami jest współpraca z Białorusią. Samorząd Augustowa ma podpisane umowy intencyjne o nawiązaniu kontaktów partnerskich z Grodnem i Słonimem w obwodzie grodzieńskim, w tym roku nawiązana została współpraca z Brasławiem (obwód witebski).

 

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o wykorzystywaniu położenia i walorów turystycznych przez Augustów, planach związanych z promocją Kanału Augustowskiego na następne lata, o możliwych do realizacji projektach transgranicznych w następnej perspektywie finansowej.

 

Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk przedstawił podejmowane przez urząd działania promujące atrakcje i produkty turystyczne. Omówił również podjęte kroki związane z rozwojem gospodarczym miasta i pozyskiwaniem inwestorów.

 

Wg oceny Ministra Portnoya – współpraca transgraniczna jest efektywna i przynosi wymierne korzyści obu stronom. Nawiązane są dobre relacje pomiędzy stroną polską a białoruską. Wizyta przedstawicieli rejonów w Augustowie oraz w woj. podlaskim ma pokazać jak polskie samorządy i firmy wykorzystują posiadany potencjał turystyczny, aby móc wykorzystać to do rozwoju turystyki na Białorusi.

 

Wizyta była zorganizowana przez LGD „Kanał Augustowski” we współpracy z biurem UNDP w Mińsku.