Zakończenie naboru nr 10/2019

W dniu 23 sierpnia 2019 r. zakończył się Nabór wniosków nr 10/2019 z zakresu typu projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali.

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 08.08.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 9/2019 na operacje z zakresu typ 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zakończenie naboru nr 8/2019

W dniu 8 sierpnia 2019 r. zakończył się Nabór wniosków nr 8/2019 z zakresu typu projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu.

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Zakończenie naboru nr 7/2019

W dniu 6 sierpnia 2019 r. zakończył się Nabór wniosków nr 7/2019 z zakresu typu projektu nr 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Zakończenie naboru nr 6/2019

W dniu 6 sierpnia 2019 r. zakończył się Nabór wniosków nr 6/2019 z zakresu typu projektu nr 7 – Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS.

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Komunikat dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków nr 10/2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z  prośbami o przedłużenie terminu naboru dokonano zmian na korzyść potencjalnych beneficjentów. Termin naboru wniosków nr 10/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.2.3 Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, typ projektu nr 9  Rewitalizacja małej skali

został wydłużony do

– 22.08.2019r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS),

23.08.2019r. do godziny 15.00 – składanie wniosków w wersji papierowej w biurze LGD.

Komunikat obowiązuje od 2 sierpnia 2019r.