KOMUNIKAT dotyczy naboru 10/2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z wypowiedzeniem dotychczasowego najmu lokalu,  od poniedziałku 29.07.2019r. zmianie ulega adres siedziby i biura LGD na ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły, I piętro, sala nr 2) 16-300 Augustów. Numer telefonu oraz mail nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym zmianie ulega również miejsce składania wniosków

Z:

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16-300 Augustów

Na:

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły, I piętro, sala nr 2)

16-300 Augustów

Komunikat obowiązuje od 23.07.2019r.

KOMUNIKAT dotyczy naboru 9/2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z wypowiedzeniem dotychczasowego najmu lokalu,  od poniedziałku 29.07.2019r. zmianie ulega adres siedziby i biura LGD na ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły, I piętro, sala nr 2) 16-300 Augustów. Numer telefonu oraz mail nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym zmianie ulega również miejsce składania wniosków

Z:

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16-300 Augustów

Na:

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły, I piętro, sala nr 2)

16-300 Augustów

Komunikat obowiązuje od 23.07.2019r.

KOMUNIKAT dotyczy naboru 8/2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z wypowiedzeniem dotychczasowego najmu lokalu,  od poniedziałku 29.07.2019r. zmianie ulega adres siedziby i biura LGD na ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły, I piętro, sala nr 2) 16-300 Augustów. Numer telefonu oraz mail nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym zmianie ulega również miejsce składania wniosków

Z:

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16-300 Augustów

Na:

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły, I piętro, sala nr 2)

16-300 Augustów

Komunikat obowiązuje od 23.07.2019r.

KOMUNIKAT dotyczy naboru 7/2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z wypowiedzeniem dotychczasowego najmu lokalu,  od poniedziałku 29.07.2019r. zmianie ulega adres siedziby i biura LGD na ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły, I piętro, sala nr 2) 16-300 Augustów. Numer telefonu oraz mail nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym zmianie ulega również miejsce składania wniosków

Z:

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16-300 Augustów

Na:

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły, I piętro, sala nr 2)

16-300 Augustów

Komunikat obowiązuje od 23.07.2019r.

KOMUNIKAT dotyczy naboru 6/2019

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z wypowiedzeniem dotychczasowego najmu lokalu,  od poniedziałku 29.07.2019r. zmianie ulega adres siedziby i biura LGD na ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły, I piętro, sala nr 2) 16-300 Augustów. Numer telefonu oraz mail nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym zmianie ulega również miejsce składania wniosków

Z:

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu, pokój nr 4)

16-300 Augustów

Na:

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

Ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły, I piętro, sala nr 2)

16-300 Augustów

Komunikat obowiązuje od 23.07.2019r.

KOMUNIKAT

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z wypowiedzeniem dotychczasowego najmu lokalu,  od poniedziałku 29.07.2019r. zmianie ulega adres siedziby i biura LGD na ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły, I piętro, sala nr 2) 16-300 Augustów. Numer telefonu oraz e-mail nie ulegają zmianie.

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

ul. Nowomiejska 41 (budynek szkoły, I piętro, sala nr 2)

16-300 Augustów

Komunikat obowiązuje od 23.07.2019r.

Komunikat do naboru 5/2019

dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego  (uchwała nr 55/837/2019 z dnia 10 lipca br.) zmianie uległ:

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD.

Wprowadzone zmiany dotyczą sposobu określenia poziomu wkładu własnego, do wniesienia którego zobowiązany jest beneficjent, tj. rezygnacji ze wskazania kwoty na rzecz wartości procentowej (%) wkładu własnego.

Ponadto w przypadku umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi, usunięto obowiązek wskazania kwoty wydatków związanych z zakupem środków trwałych i cross financingu na rzecz odwołania do wysokości określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.

Aktualny załącznik

Zał. 5 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (obowiązuje od 12.07.2019)

Nowy wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie obowiązuje od 12.07.2019r.

Komunikat do naboru 19/2018

dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego  (uchwała nr 55/837/2019 z dnia 10 lipca br.) zmianie uległ:

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD.

Wprowadzone zmiany dotyczą sposobu określenia poziomu wkładu własnego, do wniesienia którego zobowiązany jest beneficjent, tj. rezygnacji ze wskazania kwoty na rzecz wartości procentowej (%) wkładu własnego.

Ponadto w przypadku umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi, usunięto obowiązek wskazania kwoty wydatków związanych z zakupem środków trwałych i cross financingu na rzecz odwołania do wysokości określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.

Aktualny załącznik

Nowy wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie obowiązuje od 12.07.2019r.

KOMUNIKAT dotyczy naboru 10/2019

IZ RPOWP dokonuje zmian w regulaminach konkursów. Zmianie ulega zapis w załączniku nr 1 do ogłoszenia Warunki udzielenia wsparcia.

Jest:

Należy również pamiętać, iż każdorazowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie weryfikowane jest, czy Wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska (o ile dotyczy danego podmiotu). Nieuregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska skutkuje wstrzymaniem procesu zawarcia umowy o dofinansowanie do czasu wywiązania się przez Wnioskodawcę z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.             

Powinno być po zaktualizowaniu zapisów:

Należy również pamiętać, iż każdorazowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie weryfikowane jest, czy:

– Wnioskodawcy, których projekty uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego zostały wybrane do dofinansowania, nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska (o ile dotyczy danego podmiotu). Nieuregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska skutkuje wstrzymaniem procesu zawarcia umowy o dofinansowanie do czasu wywiązania się przez Wnioskodawcę z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

– Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. Wpisanie do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich skutkuje odmową podpisania umowy o dofinansowanie, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych.

– Projekt spełnia warunki udzielenia wsparcia, które obowiązywały w ramach właściwego naboru, których spełnienie umożliwiło rekomendowanie go do dofinansowania. Sytuacja, w której projekt na etapie podpisywania umowy nie spełnia kryteriów wyboru, skutkuje odmową podpisania umowy o dofinansowanie w świetle zapisów art. 52 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

Komunikat obowiązuje od 12.07.2019 r.

KOMUNIKAT dotyczy naboru 9/2019

IZ RPOWP dokonuje zmian w regulaminach konkursów. Zmianie ulega zapis w załączniku nr 1 do ogłoszenia Warunki udzielenia wsparcia.

Jest:

Należy również pamiętać, iż każdorazowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie weryfikowane jest, czy Wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska (o ile dotyczy danego podmiotu). Nieuregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska skutkuje wstrzymaniem procesu zawarcia umowy o dofinansowanie do czasu wywiązania się przez Wnioskodawcę z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.             

Powinno być po zaktualizowaniu zapisów:

Należy również pamiętać, iż każdorazowo przed podpisaniem umowy o dofinansowanie weryfikowane jest, czy:

– Wnioskodawcy, których projekty uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego zostały wybrane do dofinansowania, nie zalegają z opłatami za korzystanie ze środowiska (o ile dotyczy danego podmiotu). Nieuregulowanie opłat za korzystanie ze środowiska skutkuje wstrzymaniem procesu zawarcia umowy o dofinansowanie do czasu wywiązania się przez Wnioskodawcę z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

– Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. Wpisanie do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich skutkuje odmową podpisania umowy o dofinansowanie, zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych.

– Projekt spełnia warunki udzielenia wsparcia, które obowiązywały w ramach właściwego naboru, których spełnienie umożliwiło rekomendowanie go do dofinansowania. Sytuacja, w której projekt na etapie podpisywania umowy nie spełnia kryteriów wyboru, skutkuje odmową podpisania umowy o dofinansowanie w świetle zapisów art. 52 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.

Komunikat obowiązuje od 12.07.2019 r.