Informacja o wynikach naboru nr 5/2019 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej    

  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 5/2019 z EFS, TYP PROJEKTU 4: – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia:

Lista operacji zgodnych ...  czytaj więcej

Wyniki Naboru nr 1/2019 Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 1/2019 z EFRR, TYP PROJEKTU 6:  Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.2: Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy ...  czytaj więcej

Informacja o wynikach Naboru nr 2/2019  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 2/2019 z EFRR, TYP PROJEKTU 7: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.3: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD:

–  Lista operacji zgodnych z LSR

–  Lista operacji wybranych                ...  czytaj więcej

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: TYP 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu, TYP 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej i TYP 9 – Rewitalizacja małej skali .

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

 • Nabór 10/2019 – typ 9 Rewitalizacja małej skali 
 • Nabór 9/2019 – typ 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
 • Nabór 8/2019 – typ 5 Ochrona bioróżnorodności i klimatu
 •  ...  czytaj więcej

  Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego: Typ 7 –  Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS oraz Typ 10 – Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.  

  Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

  N

  abór 7/2019 – Typ 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. ...  czytaj więcej

  Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2019

  Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 06.06.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2019 na operacje z zakresu typ 4 –   Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru 2/2019

  Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 06.06.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru 2/2019 na operacje z zakresu typ 7 –  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

  Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru 1/2019

  Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 06.06.2019 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru 1/2019 na operacje z zakresu typ 6 – Społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  ...  czytaj więcej