Współpraca LGD

               28.08.2018r. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” oraz  Augustowskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne podpisało list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy na rzecz lokalnej społeczności. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem zaplanowanym na 9 września 2018r., nad którym oba Stowarzyszenia już pracują będzie Charytatywny wyścig gumowych rybek pod nazwą „Zaryb Kanał…” ...  czytaj więcej

Spotkania informacyjno – promocyjne

               Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” od lipca do sierpnia 2018r. przeprowadziło 3 spotkania informacyjno – promocyjne na terenie LSR. Mieszkańcy trzech członkowskich gmin uzyskali szereg informacji dotyczących działań LGD, zbliżających się konkursów, a także tego co w ramach LSR zostało już osiągnięte. Fotobudka uatrakcyjniająca stoisko sprawiała wiele radości, zarówno dzieciom jak i dorosłym. Każdy uczestnik mógł zabrać ze sobą pamiątkowe zdjęcia, a dzięki „Ścianie Marzeń” – animacyjnej metodzie diagnozy – przedstawiciele biura uzyskali szereg pomysłów na dalsze działania. ...  czytaj więcej

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 29.08.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 17/2018 na operacje z zakresu typ 7-  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

( naborów : 7/2017, 8/2017, 7/2018, 14/2018, 15/2018, 16/2018)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego  (uchwała nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia  br.) zmianie uległ:

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.  ...  czytaj więcej

Komunikat dotyczący naboru nr 17/2018

Opublikowano w dniu 17 sierpnia 2018 Autor: lgd

Komunikat dotyczący zmiany załącznika nr 11 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje, iż w związku z Ustawą o ochronie danych osobowych uległ zmianie załącznik nr 11 do ogłoszenia.

W związku z powyższym zmianie ulega cały załącznik.

Załącznik:

Zał. nr 11- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych   ( pobierz)

Komunikat obowiązuje od 17 sierpnia 2018

KOMUNIKAT dotyczący uściślenia zapisów terminu składania wniosków

Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

NABÓR nr 17/2018 EFRR typ 7 projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

W Ogłoszeniu w punkcie I Termin składania wniosków oraz w załączniku nr 1 Warunki udzielenia wsparcia w punkcie I Termin składania wniosków dotychczasowe zapisy zastępuję się następującymi:

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 13.08.2018 r. od godz.8:00 do 27.08.2018 r. do godz. 15:00.

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 13.08.2018 r. od godz. 8:00 do 28.08.2018 r. do godz. 15:00.

Wersję papierową należy złożyć w ciągu 1 dnia roboczego (decyduje data wpływu do biura LGD – Kanał Augustowski) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej w generatorze (GWA 2014 EFRR) lecz nie później niż do 28 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 bez uwzględnienia warunku:

„=&0=&”

 

KOMUNIKAT do wyników Naboru nr 10/2018 Instalacje OZE w gospodarstwach domowych

KOMUNIKAT do wyników Naboru nr 10/2018 Instalacje OZE w gospodarstwach domowych (z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi, wody, biogazu oraz biomasy)

W związku z zamieszczeniem błędnej daty i godziny wpływu wniosku na Liście operacji wybranych do dofinansowania oraz Liście operacji zgodnych z LSR Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” przedstawia poprawne dokumenty dotyczące NABORU nr 10/2018 z EFRR, TYP PROJEKTU 1:  Instalacje OZE w gospodarstwach domowych (z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi, wody, biogazu oraz biomasy) w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.2.3: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i zachowania dziedzictwa obszaru LGD

lista operacji wybranych OZE

lista operacji zgodnych z LSR 10 OZE

Komunikat obowiązuje od 2 sierpnia 2018