Dotyczy Naboru nr 14/2018, 15/2018 i 16/2018

W dniu 26 czerwca 2018 r. zakończyły się Nabory

Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Szkolenie Rady i pracowników biura z zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania za nami…

W dniu 15 czerwca  2018r. w sali Augustowskich Placówek Kultury w  Augustowie członkowie Rady oraz pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” zostali przeszkoleni z zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania oraz z zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej. Uczestnicy pod czujnym okiem wykładowcy – Pani Agnieszki Bucewicz oraz przedstawiciela Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Podlaskiego – Pani Izabeli Matyszewskiej przyswajali wiedzę dotyczącą procedur dokonywania oceny wniosków do dofinansowania. Po teorii nadszedł czas na praktykę –  w sposób warsztatowy, na podstawie przykładowego wniosku członkowie Rady dokonywali oceny, jednocześnie wyjaśniając wszelkie wątpliwości. Szkolenie zostało sfinansowane ze środków EFS w ramach Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Członkowie Rady podczas przerw mieli czas na wymianę swoich doświadczeń oraz rozmowę dotyczącą funkcjonowania LGD, a także pomysłów na dalsze działania. Szkolenie to nie tylko czas wzmożonej nauki i podnoszenia kwalifikacji jego uczestników, ale też czas spotkania i przedstawienia swoich przemyśleń dotyczących dalszego rozwoju LGD.     

 

 

Konsultacje społeczne dotyczące LSR i załączników

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie proponowanych zmian w:

  1.   Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022. opublikowano 16.06.2018 r
  2.   Załącznik nr 3 Plan działania

Wszelkie uwagi prosimy przesłać drogą mailową na adres: biuro@lgd-kanal.augustow.pl  do dnia 25 czerwca 2018 r.

Formularz_uwag

Opublikowano w dniu 16 czerwca 2018

 

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami.

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 299/4244/2018 z dnia 5 czerwca br.) zmianie uległy następujące załączniki:

  1. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny     niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami. ( pobierz)
  2. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe. ( pobierz)
  3. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe. ( pobierz)

Powyższe wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.

Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do następujących naborów:

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-049/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-050/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-013/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-041/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-042/18

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-043/18

opublikowano 15.06.2018r


Dotyczy Naboru nr 13/2018

W dniu 14 czerwca 2018 r. zakończył się Nabór wniosków nr 13/2018 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.
Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 15.06.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów:

  • nr 11/2018 

na operacje z zakresu Społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

  • nr 12/2018 na operacje z zakresu Dziedzictwa kulturowego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 13.06.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naborów:

  • nr 10/2018 na operacje z zakresu OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • nr 9/2018 na operacje z zakresu Rewitalizacja małej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Dotyczy Naboru nr 8/2018

W dniu 12 czerwca 2018 r. zakończył się Nabór wniosków nr 8/2018 Ochrona bioróżnorodności i klimatu. Do dnia zakończenia naboru, do godziny 15.00 nie wpłynął żaden wniosek.

KOMUNIKAT dotyczący naboru Nr 14/2018

Komunikat dotyczący zmiany załącznika nr 4 – Wykaz dopuszczalnych stawek dla usług i towarów dla typu projektu nr 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

Załącznik:

Zał. nr 4- Wykaz dopuszczalnych stawek dla typu projektu nr 4 ( pobierz)