Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 16.02.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2018 na operacje z zakresu typ 1- OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Został ogłoszony Nabór wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Został ogłoszony Nabór wniosków z  Europejskiego Funduszu Społecznego  TYP 10 – Działania skierowane do rodzin,
w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. 

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Informujemy!

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 269/3771/2018 z dnia 30 stycznia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy
o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do następujących naborów Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Kanał Augustowski:

  1. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-049/17
  2. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-050/17

Przedmiotowe zmiany zostały także ogłoszone na stronie rpo.wrotapodlasia.pl oraz Portalu http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

Załączniki do pobrania :