Dnia 13.02.2018r. w Augustowskich Placówkach Kultury w Augustowie odbył się warsztat refleksyjny.

            Dnia 13.02.2018r. w Augustowskich Placówkach Kultury w Augustowie odbył się warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Kanał Augustowski.

            Warsztat przeprowadzono zgodnie z Wytycznymi MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

            Merytoryczną podstawą przeprowadzenia warsztatu były dane zgromadzone przez biuro LGD pochodzące z monitoringu realizacji strategii, informacje pozyskane od Samorządu Województwa Podlaskiego na temat funkcjonowania LGD, opinie ekspertów, informacje z gmin na temat sytuacji społeczno-gospodarczej, a także wyniki
 z przeprowadzonych ankiet internetowych oraz od beneficjentów.

            W warsztacie wzięli udział członkowie Zarządu, członkowie Rady i pracownicy biura. Spotkaniu towarzyszył Moderator – Pan Mariusz Wachowicz.

Rekomendacje wypracowane podczas spotkania zostały przeanalizowane przez zespół złożony z pracowników biura, Zarządu oraz Rady LGD. Zostały pozytywnie zaopiniowane
i  zatwierdzone uchwałą Zarządu oraz przekazane do realizacji poszczególnym organom LGD. Ich realizacja oraz efekty wdrożenia będą elementem oceny w kolejnej ewaluacji wewnętrznej.

Rozpoczęcie procedury oceny i wyboru operacji

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 16.02.2018 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 5/2018 na operacje z zakresu typ 1- OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Został ogłoszony Nabór wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego

Został ogłoszony Nabór wniosków z  Europejskiego Funduszu Społecznego  TYP 10 – Działania skierowane do rodzin,
w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. 

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

Informujemy!

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 269/3771/2018 z dnia 30 stycznia br.) zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy
o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Wprowadzane zmiany we wzorach umów mają zastosowanie do następujących naborów Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania- Kanał Augustowski:

  1. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-049/17
  2. RPPD.09.01.00-IZ.00-20-050/17

Przedmiotowe zmiany zostały także ogłoszone na stronie rpo.wrotapodlasia.pl oraz Portalu http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

Załączniki do pobrania :