Wyniki Naboru nr 8/2017 wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania –  Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 8/2017 z EFS, TYP PROJEKTU 5: Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Przedsięwzięcie 1.1.1:
Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia:
 ...  czytaj więcej

Wyniki Naboru nr 7/2017 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej, przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 7/2017 z EFS, TYP PROJEKTU 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia:
– Lista operacji zgodnych z LSR,  (pobierz plik)
– Lista operacji wybranych,  (pobierz plik)
– Protokół z posiedzenia Rady.   (pobierz plik)
Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasadkorzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz w Procedurach Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do ZW stanowi załącznik nr 7 do Procedury, i został zamieszczony poniżej: ...  czytaj więcej

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP 6 –  Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych oraz  TYP 8– Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

NABÓR nr 3/2018 Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych  ...  czytaj więcej

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zostały ogłoszone Nabory wniosków z Europejskiego Funduszu Społecznego TYP 3 –  Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego TYP 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu. 

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładce:

NABÓR nr 1/2018 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

NABÓR nr 2/2018 Ochrona bioróżnorodności i klimatu  ...  czytaj więcej

Rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 7/2017 i 8/2017.

Na podstawie § 9 pkt. 4 Regulaminu Rady Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, informujemy, iż w dniu 11.12.2017 r. rozpoczęto procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 7/2017 na operacje z zakresu –  Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  i naboru nr 8/2017  na operacje z zakresu –  Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. ...  czytaj więcej

Biuro LGD będzie czynne w sobotę 9.12.2017r w godz. 7.30- 15.30

Uwaga!

W związku z planowanym zakończeniem naboru wniosków z EFS typ 4 i 5 Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” informuje iż biuro LGD będzie czynne w sobotę 9.12.2017r w godz. 7.30- 15.30 w celu umożliwienia beneficjentom terminowego złożenia dokumentów w wersji papierowej.